Εκπ. προγράμματα Σχ. έτους 2011-2012

1. Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ»

EcoTransport

2. Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα «Η εξόρυξη του αργύρου χθες-σήμερα και οι συνέπειες για το περιβάλλον»

Miners

3. Πολιτιστικό Πρόγραμμα «UNICΕF»

Unicef

Πολιτιστικό Πρόγραμμα «UNICΕF»